Přihlášení
Ztratili jste heslo?
+420 774 486 231

Reklamační řád

Reklamační řád pro nákup na www.PELEN.cz

Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout.

 1. Záruční doba
  Záruční doba je uvedena v záručním listě, pokud tento není s výrobkem dodáván, platí doba zákonem stanovená ( v současné době 24 měsíců). Vyjímkou jsou výrobky (světelné zdroje,…), kde nelze tuto dobu garantovat. Zde je záruční doba stanovována podle životnosti a je uváděna výrobcem v katalogu. Záruční lhůta začíná běžet od datumu prodeje uvedeného na dokladu o koupi zboží.
  Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě kupujícím uplatněny. Pro případ uplatnění oprávněné záruční opravy, se záruka na zboží prodlužuje o dobu, kdy kupující nemohl výrobek řádně užívat.
 2. Způsob uplatnění reklamace
  V případě vzniku reklamace, oznámí tuto skutečnost odběratel písemně na mailovou adresu reklamace@pelen.cz . Toto oznámení = reklamační zápis musí obsahovat :
  • Důvod reklamace a podrobný popis závady
  • Číslo daňového dokladu
  • Název reklamovaného zboží
  • V případě reklamací vzniklých dopravou, přiložit, pokud je možné, fotodokumentaci. Foto výstražných etiket, foto poškozeného obalu, foto výplně, foto poškozeného výrobku a foto detailu poškození.
   Reklamované zboží musí zákazník připravit k přepravě tak, aby nedošlo k poškození přepravou. Prodávající zabezpečí, v termínu dle dohody s kupujícím, svoz zásilky k záruční opravě. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (pokud není s reklamačním oddělením dohodnuto jinak), nesmí být mechanicky poškozeno (pokud poškození není předmětem reklamace) a mělo by být zabaleno v originálním balení. Dále musí obsahovat Kopii daňového dokladu (na základě kterého byl nákup uskutečněn), Záruční list (pokud byl vystaven) a Podrobný popis závady (kopie již zaslaného mailu). Po vyřízení reklamace bude zboží doručeno zpět kupujícímu.
   UPOZORNĚNÍ:
   Reklamované zboží nezasílejte na dobírku – nebude převzato a vrátí se odesílateli. Pokud zásilka nebude označena (nápis REKLAMACE a číslem Daňového dokladu) nemusí být převzata a může se vrátit zpět odesílateli.
 3. Způsob vyřízení reklamace
  Odstranění závady je, po posouzení reklamačním oddělením, realizováno podle typu výrobku výměnou vadného dílu, případně odstraněním v servisním středisku, jde-li o vadu odstranitelnou. Zjištěné závady odstraní prodávající na své náklady bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze část výrobku, má kupující právo na výměnu tohoto dílu a nevzniká tak právo na výměnu celého výrobku. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, na základě dohody obou stran, je toto řešeno poskytnutím slevy nebo vrácením kupní ceny odběrateli. Prodávající vadnou část popř.výrobek vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu v případě, kdy se vada vyskytne opětovně popř. kdy pro větší počet vad nelze výrobek řádně užívat. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, je zákazník informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nebo je po dohodě výrobek zaslán na jeho adresu (dopravné hradí firma Petr Němec).
 4. Místo uplatnění reklamace
  Pro opravy, při výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko, výrobcem uvedené na jeho záručním listě, popř. hlavní provozovna PELEN.cz, Horní Žďár 44, 377 01 Jindřichův Hradec. Bližší informace o stavu Vaší reklamace můžete získat na adrese reklamace@pelen.cz  nebo na telefonu +420 774 486 231.
 5. Neoprávněná reklamace
  Záruku nelze uplatnit u výrobků, do kterých zasáhne cizí osoba (která nemá zplnomocnění), dále u vad, které byly způsobeny nedodržením Návodu k použití (neodborná instalace, nesprávné používání výrobku, mechanické poškození (zlomení, ohnutí, rozbitá skla, plastické hmoty, plexiskla nebo podobné citlivé materiály) nebo opotřebení,nedodržení předepsaných zdrojů, použití chemických přípravků na údržbu, …), Provozních předpisů výrobce (kolísání napětí sítě, nepředvídatelné vlivy chemické a galvanické povahy,…) a závad vzniklých působením živelných událostí. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo bude-li zjištěna závada nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za otestování, popř.opravu podle platných ceníků servisních prací a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. Zdroje, které jsou dodávány výrobcem jako součást balení výrobku, nejsou předmětem poskytovaných záruk.
 6. Odpovědnost dopravce
  K rozvozu výrobků využíváme služeb našich spolehlivých partnerů, společnosti PPL a ČP. Zboží je u nás kontrolováno, řádně probaleno a připravováno k expedici v neporušených kartonech nebo paletách, kde kartony jsou ovinuty folií, přes kterou není možné se dostat k jednotlivým kartonům. Neporušenost potvrzuje dopravce při převzetí od nás a Vy, jako odběratelé, jste povinni neporušenost zkontrolovat při převzetí od dopravce, což potvrzujete svým podpisem na útržku, popř. přístroji.

  UPOZORNĚNÍ:
  Dopravce je povinen dodat Vám zásilku v neporušeném stavu, ať se jedná o kartony nebo paletu. Vždy si zkontrolujte údaj „POČET OBAL“ a podle toho kontrolujte. Pokud je uvedeno např. 1 krt, řidič Vám předá 1 karton. Je-li neporušený, provedete „Potvrzení o převzetí úplné a neporušené zásilky“ svým podpisem. Je-li karton porušen, zmačkán nebo proděravěn, jste povinni tuto skutečnost nahlásit před podepsáním řidiči. Stejně tak postupujete při převzetí např. 1 EPAL. Při převzetí musíte vidět a zkontrolovat neporušenost zásilky (neporušená folie a kartony). Pokud jde o vratnou paletu, teprve poté může řidič folii porušit, kartony předat a paletu odvézt. Odběratel je povinen, v případě vzniklé skutečnosti, zapsat na doklad od dopravce jakékoli odchylky od výše uvedeného postupu i výhrady ke stavu zásilky. Pokud na základě těchto okolností vznikne požadavek na reklamaci výrobku, je odběratel povinen tuto skutečnost do 24 hod. sdělit reklamačním zápisem na náš e-mail hracky@pelen.cz . Neprovedete-li zápisy (dopravci i reklamační mail) a uplatníte-li reklamaci později z důvodu vad, které lze zjistit v okamžiku přejímky zboží, tato Vám již nemůže být uznána a nebude na ni brán zřetel.